تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فقه و مبانی حقوق اسلامی 
دانشگاه قم 
0.00 
دکترا 
 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه قم 
0.00