قـراءات
59 بازدید
محل نشر: صحیفه مبین » پاییز و زمستان 1383 - شماره 35 و 36 (37 صفحه - از 4 تا 40)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، ابتداء تعریف قرائت و فرق آن با تجوید، اقسام قراءات و فرق قراءات با قرآن بیان شده، سپس به ادوار تاریخ قرائت می‌پردازد. آن‌گاه مآخذ قراءات و موجبات اختلاف قراءات مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام اختیار قراءات و مقیاس‌های قرائی معتبر، علت انتخاب قراءات سبعه و قبول قرائت عاصم طبق روایت حفص مورد بحث قرار گرفته است. واژگان کلیدی: قرآن، قراءات، قراء سبعه، مقیاس قرائی، مصاحف