شیوه های تعارض زدائی از ادله استنباط
53 بازدید
محل نشر: فقه و مبانی حقوق اسلامی » پاییز 1382 - شماره 1 (20 صفحه - از 75 تا 94)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
گاهی در ادله‌ی فقهی نظیر دلیلی قطعی،امارت ظنی،قواعد فقهی و اصولی‌ عملی به نظر بدوی،تعارض به هم می‌رسد.اصولیون برای رفع آنها شیوه‌هایی را چون تخصیص،تقیید،حکومت و ورود ارایه کرده‌اند.در این مقاله با مرحله‌بندی‌ در رفع تعارض بدوی سعی شده است نوبت اعمال هریک از شیوه‌های مذکور، جایگاه هریک از ادله و کیفیت جمع بین آنها یا تقدیم بعضی از آنها بر بعضی‌ دیگر،تبیین گردد و به شیوه‌ای نو نظری جامع به همه‌ی ادله‌ی استنباط افکنده‌ شده و هندسه‌ای دقیق و منسجم از آنها ترسیم شود،تا راه برای برگرداندن فروع‌ به اصول که هنر اجتهاد و استنباط است تسهیل گردد. واژگان کلیدی: تعارض،استنباط،تخصیص،تقیید،حکومت،ورود،قطع،اماره، اصل عملی،قاعده‌ی فقهی.